Obsah

O B E C   M E D L I C E
IČ: 00636860
 
 
Rozpočet obce na rok 2011 
 
 
 
Příjmy v Kč:
 
 
položka            1111    daň z příjmů FO ze ZČ a funk. požitků            304 000,-
                        1112    daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti         15 000,-
                        1113    daň z příjmů FO z kapit. výnosů                       28 000,-
                        1121    daň z příjmů PO                                               333 000,-
                        1211    převod DPH                                                      690 000,-
                        1337    poplatek odpady                                               84 300,-
                        1341    poplatek ze psů                                                3 100,-
                        1343    poplatek veřejné prostranství                           500,-
                        1361    správní poplatky                                               1 500,-
                        1511    daň z nemovitostí                                             495 000,-
                        4112    dotace ze stát. rozpočtu – výkon stát. správy  60 100,-
§§                    1031    prodej dřeva                                                     100 000,-
                        2310    pitná voda                                                         130 000,-
                        3392    zájmová činnost v kultuře – kulturní dům         28 000,-
                        3399    vstupné                                                             18 000,-
                        3632    pohřebnictví                                                      15 000,-
                        3639    komunální služby                                              33 500,-
                        3723    uložení stavební sutě                                        4 000,-
                        3725    odpady – příspěvek EKO-KOM                        14 000,-
                        3745    péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                 500,-
                        5512    požární ochrana – dobrovolná část                   500,-       
                        6171    činnost místní správy                                         2 900,-
                        6310    obecné příjmy z finančních operací                   3 400,-
Příjmy celkem v Kč:                                                                      2 364 300,-                       
 
Financování
 
položka           8115    krátkodobé prostředky na bank. účtech         415 000,-
Příjmy celkem v Kč                                                                       2 779 300,-
 
 
 
 
Výdaje v Kč:            
 
 
§§                    1031    pěstební činnost – těžba dřeva                     100 000,-       
                        2212    pozemní komunikace                                    10 000,-
                        2310    pitná voda                                                      127 800,-
                        2321    kanalizace                                                     350 000,-
                        3111    školská zařízení – MŠ                                   24 300,-
                        3113    školská zařízení – ZŠ                                    70 700,-
                        3314    knihovnické služby                                        556 100,-
                        3319    kronika                                                           1 700,-
                        3326    kaple, pomníky                                               5 500,-
                        3341    rozhlas                                                           1 200,-
                        3392    zájmová činnost v kultuře – kulturní dům      45 500,-
                        3399    ples, pouť, životní jubilea                               55 000,-
                        3631    veřejné osvětlení                                            56 000,-
                        3632    pohřebnictví                                                    8 000,-
                        3639    komunální služby, VPP                                  215 600,-
                        3699    příspěvek Sever Znojemska                           3 800,-
                        3721    nebezpečný odpad                                         5 100,-
                        3722    sběr a svoz komunálních odpadů                  165 000,-
                        3723    velkoobjemový odpad                                     26 000,-
                        3745    péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň              31 100,-
                        4399    pohřebné                                                         6 000,-
                        5512    požární ochrana – dobrovolná část                100 200,-
                        6112    zastupitelstvo obce                                         233 800,-
                        6171    činnost místní správy                                      553 100,-
                        6224    humanitární pomoc                                         500,-
                        6310    obecné výdaje z finančních operací               14 900,-
                        6320    pojištění obecního majetku                             12 400,-
Výdaje celkem v Kč:                                                                     2 779 300,-       
 
 
 
Rozpočet vypracovala:
Petra Veselá – účetní
 
                                                                                 
                                                                          Marie Hrůzová – starostka
 
 
 
Vyvěšeno dne:        1. 3. 2011         
Sňato dne:              17. 3. 2011