Obsah

O B E C   M E D L I C E

IČ: 00636860

 

 

Návrh rozpočtu obce na rok 2012

 

 

Příjmy v Kč:

 

položka                       1111    daň z příjmů FO ze ZČ a funk. požitků                      316 000,-

                        1112    daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti          17 000,-

                        1113    daň z příjmů FO z kapit. výnosů                      29 000,-

                        1121    daň z příjmů PO                                             309 000,-

                        1122    daň z příjmů PO za obec                                  24 200,-

                        1211    převod DPH                                                   700 000,-

                        1337    poplatek odpady                                              84 900,-

                        1341    poplatek ze psů                                                   3 200,-

                        1343    poplatek veřejné prostranství                                500,-

                        1361    správní poplatky                                                5 000,-

                        1511    daň z nemovitostí                                           440 000,-

                        4112    dotace ze stát. rozpočtu – výkon stát. správy   60 100,-

§§                    1031    prodej dřeva                                                   130 000,-

                        2310    pitná voda                                                        95 000,-

                        3392    zájmová činnost v kultuře – kulturní dům        17 000,-

                        3399    vstupné                                                              15 000,-

                        3632    pohřebnictví                                                     15 000,-

                        3639    komunální služby                                             27 900,-

                        3723    uložení stavební sutě                                          5 000,-

                        3725    odpady – příspěvek EKO-KOM                       26 000,-

                        3745    péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                  1 000,-

                        5512    požární ochrana – dobrovolná část                    2 000,-       

                        6171    činnost místní správy                                         2 500,-

                        6310    obecné příjmy z finančních operací                   5 500,-

Příjmy celkem v Kč:                                                                      2 330 800,-                       

 

Financování

položka                       8115    krátkodobé prostředky na bank. účtech                     814 500,-

Příjmy celkem v Kč                                                                       3 145 300,-

 

 

Výdaje v Kč:            

 

§§                    1031    pěstební činnost – těžba dřeva                        126 000,-                   

                        2212    pozemní komunikace                                         3 500,-

                        2221    dopravní obslužnost                                         24 000,-

                        2310    pitná voda                                                      123 800,-

                        2321    kanalizace                                                      350 000,-

                        3111    školská zařízení – MŠ                                      24 300,-

                        3113    školská zařízení – ZŠ                                       70 700,-

                        3314    knihovnické služby                                          21 000,-

                        3319    kronika                                                               1 700,-

                        3326    kaple, pomníky                                                369 000,-

                        3341    rozhlas                                                               6 400,-

                        3392    zájmová činnost v kultuře – kulturní dům      281 000,-

                        3399    ples, pouť, životní jubilea                                 42 000,-

                        3631    veřejné osvětlení                                              56 000,-

                        3632    pohřebnictví                                                       8 000,-

                        3639    komunální služby                                           562 000,-

                        3699    příspěvek Sever Znojemska                               3 800,-

                        3721    nebezpečný odpad                                             5 000,-

                        3722    sběr a svoz komunálních odpadů                   175 000,-

                        3723    velkoobjemový odpad                                     25 300,-

                        3745    péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                73 000,-

                        4399    pohřebné                                                            6 000,-

                        5212    ochrana obyvatelstva – rezerva na rizika           1 000,-

                        5512    požární ochrana – dobrovolná část                  48 600,-

                        6112    zastupitelstvo obce                                         237 800,-

                        6171    činnost místní správy                                     448 900,-

                        6310    obecné výdaje z finančních operací                14 900,-

                        6320    pojištění obecního majetku                              12 400,-

                        6399    ost. finanční operace (daň z příjmu)                 24 200,-

Výdaje celkem v Kč:                                                                         3 145 300,-       

 

 

 

Návrh rozpočtu vypracovala:

Petra Veselá – účetní

                                                                                 

                                                                                       Marie Hrůzová – starostka

 

Vyvěšeno dne:            13. 2. 2012       

Sňato dne: